Upotreba hemikalija u bazenima

Četvrtak, 25. mart  2021.

Vodu u bazenu je neophodno kontrolisati i kondicionirati hemikalijama. Za vreme letnjih perioda, kao i usled intezivnog korišćenja bazena, treba povećati količinu hemikalija kako bi voda ostala čista i higijenski ispravna. Bazenska voda će biti čista i prozirna samo ako su sastojci u hemijskoj ravnoteži.

Zahvaljujući hloru možemo plivati u vodi bez mikroba, kao što su Esherichia coli, koja može izazvati probavne smetnje. Pored dezinficijensa kao što je hlor, vlasnici bazena takođe dodaju hemikalije za kontrolu pH, alkalsnosti i tvrdoće vode.

Hlor koji se koristi za dezinfekciju bazena retko je prisutan kao elementarni hlor, obično se dodaje kao deo složenijih molekula kao što su hipohloriti koji sadrže vodonik i kiseonik ili izocianurati koji sadrže ugljenik, azot i kiseonik.

Vlasnici bazena, najverovatnije će koristiti oblik hlora poznatiji kao trihlor, jer se sporo i ima visok sadržaj hlora i jednostavan je za upotrebu.

 

Hlorisana jedinjenja nisu jedina opcija za dezinfekciona sredstva prve linije. Jedinjenja koja sadrže brom i koja generišu hipobromnu kiselinu, takođe se mogu koristiti za eliminisanje patogena ( češće se koriste u vrućim kadama nego u bazenima, jer je brom stabilniji od hlora na visokim temperaturama ).

Noviji sistemi bazena preduzimaju dodatne korake da bi ubili mikrobe otporne na hlor. Pojedine mikrobe je teško uništiti hlorom, u takve svrhe postalo je popularno ultraljubičasto zračenje u sistemu filtracije. Korišćenjem UV zračenja ne znači prestanak korišćenja hemikalija ( UV ne predstavlja dobro samostalno sredstvo za dezinfekciju ). Mikrobi koje plivači unesu u vodu nisu efikasno eliminisani ako je UV metoda jedina metoda koja se koristi. UV lampe smanjuju potrošnju hemikalija za bazensku vodu.

Dezinficijensi za bazene rade optimalno kada je pH vode između 7,2 i 7,8.

Dezinfekcijskim sredstvom nazivamo onu hemikaliju koja uništava ili neutralizuje mikroorganizme u vodi bazena. U bazenima treba održavati takvu količinu aktivnog slobodnog hlora, da ne bude škodljiv po zdravlje kupača. Idealna sadržina aktivnog hlora je 1-1,5 mg/l. U slučaju male dece i osoba osetljivijih na hlor, preporučuje se upotreba sredstava za dezinfekciju sa kiseonikom ( pri ovom postupku dezinfekciju vrši aktivni kiseonik ).

U bazenima je i pored upotrebe dezinficijensa i filtera, moguće stvaranje algi. Najbolji metod dezinfekcije u prevenciji stvaranja algi jeste da se održava količina od najmanje 1-3 mg/l hlora ili 2-4 mg/l broma. Ako se nivo dezinficijensa znatno smanji, dovoljno je 12 sati da bazen preplave zelene alge. Ovo nazivamo cvetanjem algi. Cvetanje zelenih algi se može potpuno obustaviti dodavanjem količine hlora veće od prosečne, do nivoa 3 mg/l slobodnog hlora. Glavna funkcija algicida je sprečavanje stvaranja algii. Čak i kada u vodi uopšte više nema hlora, algicid efikasno uništava velike količine algi.

Filter ne može da prečisti sitne kaloidne čestice koje plutaju u vodi bazena, kao što su npr. alge. Bazenska voda će od tih materija postati poput opala i može se pročistiti samo pomoću sredstava za bistrenje ( flokulacija ). Sredstva za stvaranje pahulja ( flokulanti ), spajaju sitne čestice u veće pahulje, koje se potom zadržavaju na filteru. Ovaj proces spajanja čestica, kada se dimenzije čestica nekoliko puta uvećaju, a potom natalože na dnu bazena, nazivamo flokulacijom.

 

Da bi voda u bazenu bila adekvatnog sastava i dovoljno dezinfikovana, potrebno je proveriti koncentraciju različitih hemijskih materija u njoj. Danas je lako proveriti hemiju u bazenu, zahvaljujući lako dostupnim test trakama i setovima koji vam govore, koliko je u to vreme voda u Vašem bazenu hemijski uravnotežena. Merenje materija u vodi vrši se upoređivanjem boja. Brojčane vrednosti se iskazuju stavljanjem indikatora u uzorak, koji menja boja u zavisnosti od koncentracije date hemijske materije. Potrebno je uporediti boje uzroka/indikatora sa referentnom skalom boja, datoj u štampanom ili tečnom obliku.

U našem asortimanu možete naći veliki izbor opreme za kontrolu vode. Kompletnu ponudu hemikalija za bazensku vodu, možete pogledati na našem sajtu.
https://aquaplanshop.rs/hemikalije-za-bazene